De core business van Van Jole
Home > Wie we zijn > Kwaliteit

Integriteitsverklaring

Van Jole, Advies & Management hanteert de volgende gedragscode: 

Een organisatieadviseur van Van Jole levert ten behoeve van de opdrachtgever op basis van een overeenkomst een deskundige en onafhankelijke bijdrage aan het vaststellen, analyseren en oplossen van beleidsmatige en organisatorische vraagstukken die zich binnen en/of met betrekking tot een organisatie en/of tussen organisaties voordoen. 

Hij doet dit door aard en mogelijke oorzaken van deze vraagstukken vast te stellen, door alternatieven voor oplossingen aan te dragen en de redelijkerwijs te verwachten consequenties duidelijk te maken, door methoden en procedures aan te reiken of te ontwikkelen, door veranderingen te begeleiden of anderszins kennis en ervaring ten dienste van de opdrachtgever te stellen. 

Hij moet aantoonbaar beschikken over de kennis die noodzakelijk is voor een deskundige uitoefening van het beroep. 

Hij moet de vaardigheden bezitten om opvattingen en ervaringen om te zetten in praktische adviezen. 

Hij is loyaal aan zijn opdrachtgever zonder zijn professionele onafhankelijkheid prijs te geven. Hij houdt daartoe zoveel afstand tot zijn opdracht en opdrachtgever dat hij zijn deskundigheid onbelemmerd kan uitoefenen. 

Hij laat zich leiden door de eisen van betamelijkheid, zodat het vertrouwen in de beroepsgroep niet geschaad wordt. Hij houdt zich aan de wet en aan het maatschappelijk fatsoen. Hij voert zijn opdracht te goeder trouw uit. Hij zorgt dat er geen vermenging van belangen optreedt en mag geen tegenstrijdige belangen behartigen. 

Hij legt de vereiste zorgvuldigheid aan de dag. Dit betekent onder meer dat hij zich er bewust van is dat betrokken rechten en belangen kunnen hebben. Tevens is hij zich bewust van de (bij)effecten van zijn activiteiten binnen een organisatie. Hij zal zorgvuldig omgaan met de hem verstrekte gegevens en kennis. Hij is discreet ten opzichte van zijn opdrachtgever en diens organisatie. 

Hij zal integer en zorgvuldig omgaan met financiële aangelegenheden. Over het honorarium moet helderheid bestaan tussen opdrachtgever en adviseur.  

Hij streeft naar een constructieve collegiale verstandhouding in het belang van de kwaliteit van de dienstverlening. Het belang van de cliënt gaat, in geval van conflicterende belangen, vóór dat van de collegiale verstandhouding.